Kastiya (FR) Dam report

Progeny Extended Pedigree Report

23 starts, 1 win over 9.9f, £30,214
8 starts, 1 win over 14.2f, £6,917