Laskadya (FR) Dam report

Progeny Extended Pedigree Report

1 start
4 starts, 1 win over 16.9f, £9,120
2 starts
1 start
1 start
2 starts